Čím vším móda anglických trávníků škodí životnímu prostředí a jak ji nahradit

24.7.2018 00:01
Zdravý domov

Úbytek hmyzu, ptáků, sucho, povodně, horko, prašnost, znečištění životního prostředí chemií a spalovacími zplodinami, eroze půdy, ochuzování zeminy o živiny, hluk, snižování druhové rozmanitosti rostlin i živočichů, stres, alergie - k tomu všemu může přispívat i móda anglických trávníků. Čím ji nahradit?

Pěstěný trávník má smysl tam, kde se na něm chodí, hrají se hry, opalují se lidé či jako úzký pruh zeleně, který dává vyniknout květinovému záhonu či keřům. Velké travnaté pozemky bez stromů a keřů na zahradě či v obcích, které jsou pravidelně na nízko sekány, aniž by k tomu byl jakýkoliv jiný důvod, než že se to tak dělá, jsou pro životní prostředí mnohdy katastrofou.

Na co může mít anglický trávník negativní vliv:

1. Úbytek hmyzu a následně ptáků
Monokulturní trávník, který je týden co týden sekán, nemá vůbec žádný význam pro hmyz. Hmyz tam nenachází ani úkryt ani potravu. Pokud tam nějaký přece jen zavítá, je při sekáni většinou zabit. Pokud jsou např. v obci najednou vysekány všechny veřejné plochy a nikde nic nekvete, znamená to pro hmyz pohromu. V Německu dle vědecké studie vymřely za posledních dvacet let tři čtvrtiny hmyzu. Následuje i velký úbytek ptáků, kteří se hmyzem živí. Kromě pesticidů používaných v zemědělství za to může i tzv. kult trávníků. Němci nyní ve svých obcích zakládají louky s lučním kvítím i divokými plevely, které jsou sečeny dvakrát či jednou do roka. Na zahradách a v obcích je propagováno tzv. mozaikovité sečení, kdy je vždy nějaký kus nechaný neposečený, aby mohly rostliny vykvést, vysemenit se a být potravou pro hmyz a ptáky. Pokud by vymřel všechen hmyz, nebyli by žádní opylovači a nastal by obrovský problém s potravou pro zvířata i lidi.

2. Sucho
Velké travnaté na holo vysekané monokulturní plochy nepomáhají zadržovat vodu v krajině. Naopak často je majitelé v období sucha musí zalévat, pokud je chtějí mít zelené. V opačném případě jsou trávníky spálené od slunce. Naopak polykulturní trávníky, kde se mimo trávy vyskytují i různé nízké bylinky (pampelišky, jetel, jitrocel, vojtěška, mochna, rozrazil, semikrásky) a které nejsou sekány na dva centimetry, dokáží déle odolávat suchu.  Plochy zeleně s keři a stromy mají velkou schopnost vázat vodu v krajině.

3. Povodně
Vysekaný suchý trávník na svazích v obcích nemá takovou voduzadržovací schopnost jako třeba mez zarostlá keři či bylinami. Voda při průtrži stéká podobně jako z vyasfaltovaných ploch. Navíc může docházet i k splavování půdy, která není ničím zpevněna či sesuvům půdy.

4. Horko
Nízký trávník neplní klimatizační funkci a neochlazuje prostředí jako např. vyšší tráva,  louka, prostor porostlý keři, stromy...

5. Prašnost
Nízká tráva nemá schopnost zadržovat prach. Pokud v období sucha je trávník  spálený od slunce, tak taková plocha prašnost naopak zvyšuje. Při větrném počasí navíc dochází k větrné erozi půdy a rozptylu prachových částic do ovzduší.

6. Zátěž životního prostředí chemií a ohrožování zdraví lidí a zvířat
Hnojiva a herbicidy, které lidé používají na trávníky, aby na nich nerostl žádný plevel, zatěžují životní prostředí, ničí půdní organismy, tráví hmyz i ptáky. Při nesprávné manipulaci zdravotně ohrožují ty, kteří s látkami manipulují i domácí zvířata a děti, které si často na takto ošetřených travnatých plochách hrají. Vědecké studie naznačují souvislost mezi zhoubnou rakovinou psů (lymfomem) a používáním trávníkové chemie.

7. Hluková zátěž
V mnoha obcích je prakticky denně slyšet hluk ze sekaček a křovinořezů. Hluk zvyšuje hladinu našeho stresu. Ani na venkově o víkendu si není možno dokonale odpočinout v klidu a tichu.

8. Znečišťování životního prostředí splodinami z benzínových sekaček a zvyšování energetické náročnosti
Používat motorovou sekačku 1 hodinu vyprodukuje tolik znečištění jako ujet 560 km autem!  A k tomu je ještě nutné připočítat elektrické sekačky, kvůli kterým se při výrobě elektřiny pálí uhlí nebo produkuje radioaktivní odpad.

9. Snižování rostlinné biodiverzity (druhové rozmanitosti)
Všimli jste si, jak ubývá i na venkově divokých kvetoucích rostlin? Zvonky, orlíčky, čekanka, chrpy, vlčí máky, kopretiny a mnohé další krásné divoké rostliny postupně mizí, poněvadž  většinou nestačí vykvést či se vysemenit. Časté sekání všech ploch v obcích vede k monukulturním trávníkům, které mají výše uvedené nevýhody.

10. Negativní vliv na psychiku
Neustálá potřeba dokonalého trávníku může být stresující. Často jde o nutkavou snahu po dokonalosti. Dle odborníků divoké zahrady působí na psychiku uklidňujícím dojmem, poskytují mnohem více rozličných stimulů. V divoké zahradě můžeme každý den objevovat něco nového. Kvetoucí trávník je pastvou nejen pro hmyz, ale i pro náš zrak. Park či zahrada se stromy a keři poskytuje chládek a pocit bezpečí. Stromy dle vědců mají schopnost snižovat pocity agresivity.

11. Neestetický vzhled
Dokonalý anglický trávník je hezký, avšak v našich podmínkách, kde neprší tak často jako v Anglii, je velice časově, energeticky i finančně náročný. Pokud mu není věnována dostatečná péče, která je neekologická, tak většinou přes léto místo zelené barvy je seschlý, vypálený od slunce s nahnědlou barvou. Mnohé větší trávníkové plochy se podobají nevzhledné suché pustině, často plné odpadků.

12. Alergie
Ohledně alergenů je představa čím nižší trávník, tím méně alergenů, snadno zpochybnitelná: Více než na pyly jsou lidé totiž alergičtí na houby a roztoče a ty se právě více šíří z krátkých trávníků - drží se u země a vítr je z kratšího porostu snáze roznáší. Travní pyly jsou problémem jen v krátkém ročním období a vždy je možno právě v tomto období zelenou plochu posekat. Zvýšená prašnost spojená s na zem vyholeným trávníkem navíc problémy alergiků prohlubuje. Používaná chemie může též přispívat k nárůstu výskytu alergií.

13. Ochuzování půdy o živiny a znehodnocování kvality  půdy

Pokud posekanou trávu pravidelně odvážíte, stejně jako listí a další organický materiál, půda se vyčerpává o živiny, žížaly a další půdní organismy nemají žádný organický materiál na zpracovávání, v půdě mizí úrodný humus, díky trávníkové chemii a nedostatku živin vymírají žížaly, půda není kypřená, zůstávají v ní rezidua pesticidů...

14. Riziko požáru v suchých oblastech

Spálený trávník od slunce může být rizikem pro vznik požáru např. pokud dojde k odhození nedopalku cigarety či skleněné láhve, která zafunguje při slunečním svitu jako lupa.

Shrnutí:

Trávník má být přiměřené velikosti (není pro přírodu dobré, pokud je na celé zahradě či na všech zelených plochách v obci pouze trávník)

Lepší je odolný polykulturní trávník než náchylný monokulturní trávník. I pěstěný, pravidelně sekaný trávník  v parku či na zahradě může obsahovat kromě trav různé bylinky a nižší květiny. Polykulturní trávník je mnohem odolnější a nepotřebuje chemii k tomu, aby dobře vypadal.

Vhodné  je mozaikovité či pásovité sekání větších travnatých ploch, kdy se vždy ponechá někde tráva neposekaná, aby mohla zůstat útočištěm pro motýly a další hmyz.

Sekání trávníku se má přizpůsobit počasí a za sucha a horka nesekat.

Ideální je, pokud někdo nahradí používání sekačky sekáním srpem, kosením kosou či spásáním trávy zvířaty.

Je prospěšné zakládat květinové záhony, květinové louky, vysazovat okrasné či užitkové keře, stromy. Kde jsou pro to podmínky, je možné zakládat přírodní zahrady, jedlé zahrady, jedlé lesy, jedlé balkony, permakulturní hospodářství, ...

Přírodě pomůže, když někde na zahradě či v obci bude nějaké místo ponecháno divočině. Příroda si časem vytvoří na daném místě specifický harmonický biotop. Zemědělská půda, dotacemi podporované sekání celých luk v jednom určitém termínu, hospodářské lesy, kde jsou rostliny kolem stromků chemicky ničeny či vysekávané široké pásy a škarpy podél silnic bohužel již neposkytují bezpečné útočiště pro hmyz. Proto má smysl vytvářet podmínky pro užitečný hmyz v rámci obcí, parků, zahrad a sadů.

Užitečné insprativní zdroje pro změnu :

https://mestske-vcely.sk/app/uploads/2017/02/Pr%C3%ADru%C4%8Dka-Pr%C3%ADrode-bl%C3%ADzka-%C3%BAdr%C5%BEba-mestskej-zelene.pdf - Příručka pro samosprávy: Přírodě blízká údržba městské zeleně - s fotodokumentací

https://mestske-vcely.sk/mesta-pre-opelovace/ - Ukázky úspěšných realizací městské zeleně s harmonickým, druhově bohatým a estetickým prostředím

https://wave.rozhlas.cz/madrid-instaluje-ptaci-budky-mene-seka-travu-a-sazi-rostliny-zdvojnasobil-tim-7568129?page=1  - Madrid - hlavní město Španělska -  instaluje ptačí budky, méně seká trávu, nepoužívá pesticidy a sází rostliny - zdvojnásobil tím počet ptáků a omezil  vymírání hmyzu

http://stop-sekani-travy.wz.cz/ - Fotografie nevhodných trávníkových ploch

https://www.zivazahrada.cz/ - Ekovýchovný program Českého svazu ochránců přírody

http://www.zivazahrada.com/ - Návrhy a realizace přírodních zahrad, hřišť a parků       

https://www.permakulturacs.cz/ -  Permakultura je o vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

http://www.ekozahrady.com/ - Stránky o ekozahradách a životním stylu respektujícím přírodní zákony, určené lidem, jimž zdraví naší planety není lhostejné

http://prirodnizahrada.eu/ - Vše o přírodních zahradách

http://www.prirodnizahrady.com/ - Návrhy - realizace Přírodní zahrady, jedlé - bezúdržbové - soběstačné - trvale udržitelné - i na balkoně.

http://www.potravinovezahrady.cz/ - Na zahradě si můžete vypěstovat potraviny, medicínu či vytvořit jedlý les

http://plantanaturalis.com/ - Firma nabízející rozličné směsi pro výsev květnaté louky či semena jednotlivých divokých bylin a květin.

http://www.praha-priroda.cz/mozaikovita-sec-luk/ - Příklady mozaikovitého sečení

https://www.veronica.cz/prirodni-zahrady - Certifikace přírodních zahrad. Prestižní plaketu „přírodní zahrada“ má v Česku už několik stovek  zahrádkářů. Plaketou dáváte najevo svoji filozofii a podporujete šíření myšlenky přírodního zahradničení. Plakety fungují jako chlouba pro držitele, argument pro sousedy, kteří zpočátku nemusí chápat někdy odlišnou estetiku těchto zahrad od strohých zahrad konvenčně udržovaných a jejich hlavním cílem je osvěta tématu přírodního zahradničení - ať už pro okolí nebo pro samotného držitele. Spolu s plaketou  dostanete certifikát potvrzující, že na vaší zahradě spolupracujete s přírodou. http://www.veronica.cz/certifikace-prirodnich-zahrad

https://www.youtube.com/watch?v=FHAzEfEr6JQ - Dokument o tom, jak na jedné straně silnice v kalifornském Davisu zůstala běžná satelitní výstavba s dlážděním a anglickými trávníky, zatímco na druhé straně vysadily ovocné stromy, keře a květiny, čím výrazně vzrostla hodnota jejich pozemků a zlepšilo se životní prostředí  i sousedské vztahy. (od 44.sekundy)

http://www.ounipestiziden.lu/ - Krásně zpracovaná stránka o zahradách a obcích bez pesticidů v němčině

https://www.naturimgarten.at/ - Spolek přátel přírodních zahrad a obcí bez pesticidů v Rakousku s mezinárodními aktivitami

https://www.naturimgarten.at/files/content/4.%20GARTENWISSEN/Seminar-%20und%20Tagungsunterlagen/6.%20Fachtage%20%C3%96kologische%20Pflege%202015/6._brollysuzanne_de.pdf - Krásná prezentace města Strasbourg, které nepoužívá žádné pesticidy

http://www.greenpeace.org/austria/de/presse/presseaussendungen/Gentechnik/Greenpeace-Analyse-Schon-311-osterreichische-Gemeinden-verzichten-auf-Glyphosat--/ - Stále přibývají obce v Rakousku, které přestaly zcela používat glyfosát (Roundup).

https://www.thenaturalgarden.net/ - Fotogalerie přírodních zahrad

http://www.ose.state.nm.us/WUC/Albq-brochures/htx-lo-res.pdf -  The Complete Guide to Xeriscaping - velmi zajímavá příručka, jak vyvořit ve velmi suchých oblastech kvetoucí prostranství, které vyžaduje velmi málo vody. V Novém Mexiku jsou takto přeměňovány na vodu náročné trávníky před domy a na veřejných prostranstvích.

https://radiozurnal.rozhlas.cz/hamburk-se-pripravuje-na-zmenu-klimatu-novostavby-budou-mit-povinne-zelenou-7527455 - V Hamburku berou změnu klimatu vážně a od roku 2020 budou muset mít novostavby na střeše zeleň a zadržovat dešťovou vodu.

http://www.nigeldunnett.com/barbican/ - Přeměna veřejného prostoru v Londýně podle zahradního architekta Nigela Dunneta

Autor: mk

 

 

 

Související články

Duševnímu zdraví prospívají divoké přírodní zahrady

11.6.2018 06:01

Co by se stalo, kdyby z měst a obcí vymizely stromy

6.6.2018 07:41

Pěstujte tyto rostliny, abyste pomohli zachránit včely

30.5.2018 00:01

17 důvodů, proč mít rád pampelišky

3.5.2018 00:01

Čerstvé bylinky v kuchyni

5.4.2018 00:01

16 důvodů, proč je prospěšné mít na zahradě či v obci i nějaký ten plevel

23.3.2018 00:01

Divoké byliny nejen do polévky

1.3.2018 00:01

Mizí hmyz, vymírají ptáci - a co my s tím?

15.2.2018 00:01

Problematika polských jablek

31.1.2018 00:01

Ve Francii chce vláda do 3 let zakázat glyfosát, většina zemědělců je však skeptická

18.12.2017 09:01

V Česku se prodává 1,5 tuny polských jablek s pesticidy

6.12.2017 08:01

14 důvodů, proč bychom měli v obcích i na zahradách všichni vysazovat stromy

21.11.2017 09:01

Jak z přírody udělat bezpečnou tělocvičnu

1.8.2017 00:01

5 nejlepších divokých rostlin do smoothie

9.8.2016 00:01

Výborné divoké byliny

20.5.2016 00:01

Kopřiva a náš mozek

14.4.2016 00:01

7 toxinů poškozujících váš mozek

6.1.2016 00:01

Olovo je údajně nejhorším jedem v přírodě

11.11.2015 00:01

Bylinky na spálení či poštípání

20.8.2015 00:01

Vyrobte si kopřivovou tinkturu pro zdravé a krásné vlasy

19.5.2015 00:01

Nepoužívejte Roundup! Ničí zdraví lidí na celé planetě.

20.11.2014 00:01

V Kašmíru žijí díky zdravému povětří desítky stoletých

24.9.2014 00:01

Pesticidy letos v česku otrávily více včel

16.9.2014 00:01

Bylinky proti poruchám erekce

5.9.2014 00:01

3 plevele účinnější než léky

28.5.2014 00:01

Heřmánek pravý a jeho léčivé účinky

26.7.2013 00:01

10 rostlin, které byste neměli vyhazovat z jarní zahrady

8.6.2012 00:01

Plané byliny a zelené natě

25.4.2012 00:01

Posilněte zadarmo své zdraví

4.3.2011 00:00

Pozor na jedy pro malé děti

29.12.2010 00:00

Deset tipů pro ekologický boj s plevelem

1.7.2010 00:00

Živá zahrada

16.4.2010 00:00

Což takhle dát si trochu jiný špenát?

7.4.2010 00:00

Jed z nebe

17.9.2009 00:00

Krásný trávník nebo ekologická katastrofa?

4.8.2009 00:00

MĚSÍČEK ZAHRADNÍ - pro zdravou kůži, trávicí systém i pro zdravou zahradu

5.6.2009 00:00

Jezte BIO, žijte BIO

2.6.2009 00:00

MEDUŇKA LÉKAŘSKÁ - proti nespavosti, úzkosti a nevolnosti

22.5.2009 00:00

Léčivé vlatnosti dubu

27.11.2008 00:00

Léčivé síly smrku

20.11.2008 00:00

Šest pravidel pro ekologickou zahradu

25.9.2008 00:00

Polovina pesticidů na trhu ohrožuje zdraví

22.9.2008 00:00

Vína v EU většinou obsahují pesticidy

30.4.2008 00:00

Pesticidy zřejmě zvyšují riziko nádoru mozku

13.6.2007 00:00

Biostrava dopomáhá k pevnějšímu zdraví

8.1.2007 00:00

Děti a pesticidy...

22.9.2006 00:00

Děti ohroženy chemikáliemi již v těle matky

12.4.2006 00:00

Pesticidy a dětská leukémie

29.3.2006 00:00

Jedy v zemědělství

21.3.2006 00:00

Pesticidy zvyšují riziko onemocnění Parkinsonovou chorobou

1.6.2005 00:00

Přírodní zdroje jódu

15.2.2005 00:00

Plané rostliny mají vlastní inteligenci!

22.12.2004 00:00

Naše studny

21.8.2002 00:00

Léčivé účinky rostlin

26.4.2002 00:00

Kombinace pesticidů ve stravě představuje zdravotní riziko

5.12.2001 00:00

Chemie ohrožuje mužskou plodnost

31.7.2001 00:00

Využití kopřivy v lidovém léčitelství

12.3.2001 00:00

Adoptujte strom

21.7.2000 00:00

Přírodní místa síly

16.4.2000 00:00

Související produkty

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Jo je totak. Lidé ve své bláhové touze po dokonalosti už jen netrápí...
Ouha  |  26.7.2018 09:00

Udržoval tak školní pozemky :-(...
Marek  |  26.7.2018 13:26

Bohužel dnes v ČR v oblastech sucha má málokdo trávník "ať má...
Marek  |  26.7.2018 13:28

Krásnej a obohacující článek... Smrt anglickým trávníkům!
Shogun  |  26.7.2018 23:09

Jak si zabít vlastní trávník? Aneb tristní stav travnatých ploch vlivem...
Skvely prispevek z fb  |  2.8.2018 17:19

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *