Co určité místo energeticky oslabuje

Každé místo často obklopuje vlastní melodie, někdy i specifické pachy, které se mění dokonce i v každé ulici, jako například přechod ze světla do stínu. To je oživující napětí, subtilně energetické pole, v němž se pohybujeme.

Nepůsobí však pouze jako jemné, a tudíž blahodárné pod­něty, ale oslovují i subtilnost duchovní říše, nejen tělo. Pokud se člověk pohybuje ve vůni prostorů, v prostoru zvuků, pohybuje se současně v říši své duše. Vedle pozi­tivních, oživujících energií však jsou i takové, které určité místo oslabují. K tomu patří tyto činnosti:

Spotřeba

Řada městských center s jejich pěšími zónami se změ­nila v nákupní „závodní trasy“. To působí jako monokul­tura v zemědělství a snižuje to vitalitu. Pokud na některé místo pohlížíme jako na organismus, který se nadechuje a vydechuje, který vtahuje sílu z okolí, v nitru ji mění a pak ji se zvýšenou silou vysílá zpět, uvědomíme si, jak málo života vzniká spotřebou. U ní totiž jde o čistou výmě­nu energie, ale ne o zvyšování kvality života.

Cestovní ruch

Působí proti geomantickému zákonu braní a dávání. Turista konzumuje atrakce určitého místa. Není to pout­ník, který ze sebe něco vydává. Hluboko v nitru však je v každém turistovi přání duchovně se spojit s krásou nebo silou určitého místa, což by se rádo projevilo navenek, v jeho skutcích.

Prosazování sebe sama

Jde o čistou prezentaci sebe sama, vedenou snahou od­lišit se od ostatních a sebe zřetelněji zviditelnit. Chybí tak pocit pro společenství, odpovědnost vůči tváři určitého místa. Tím se vytváří optická disharmonie, která škodí obrazu místa a umenšuje příjemný pocit. Vlivem extrém­ních forem a materiálů reprezentativních staveb (zvláště kovu) vznikají navíc energetické účinky, které mohou být zesíleny pozemními a vzápětí nato mohou škodlivě vyza­řovat.

Reklamy a billboardy

Protože jejich účelem je upoutat pozornost, řídí se jed­ním zákonem feng-šuej: energie směřuje tam, kam se sou­střeďuje pozornost. Víme, že se to děje podvědomě. Hod­ně reklamních sloganů a billboardů je negativně zabarveno a vybuzuje rovinu instinktů. To odčerpává ještě více ener­gie, což se dá změřit jednoduchými radiestetickými pro­středky. Svévolná distribuce reklamy je pro určité místo jako kožní choroba. K poutání pozornosti, například pro­střednictvím reklamních sloupů, dochází už jen ojediněle. Kdo byl někdy na Lanzarote, kde je reklama zakázána, vnímal to jako cosi blahodárného.

Barvy

Jak reprezentace, tak reklama dávají přednost sytým až křiklavým barvám. Tím vzniká předráždění smyslového vnímání. Protože člověk vzhledem k svému sepětí s přírodou reaguje živě spíše na subtilní podněty, snižují příliš silné podněty jeho schopnost je prožívat. Náš limbický systém reaguje na příliš silné podněty obranou a úzkostmi.

Osvětlení

Vlivem často příliš silného pouličního osvětlení prožívá člověk rytmus střídání dne a noci a světla a tmy méně in­tenzivně; navíc to snižuje oživující sílu polarizujících prv­ků. Příliš ostré světlo v centrech měst a reklamní války nás připravují o kouzlo stínu, půvab příšeří. Způsob, jakým se v mnoha městech a obcích zachází se světlem, zplošťuje hloubku noci. Přitom by mohla právě technika vytvořit novou magii noci tím - jak je tomu na mnoha místech u některých zvláštních staveb -, že by se jednotlivé budovy zvýraznily a člověk by se dokázal lépe orientovat a prostřednictvřm toho, co bylo zdůrazněno, se lépe identifiko­vat s určitým místem. Po architektonické stránce by nás mohl konečně někdo naučit zacházet se světlem, pak mo­hou vznikat i ostrůvky světla a stínu a vybízet ke komuni­kaci.

Efektivita

Přání efektivního využití a rychlosti vede po dopravně technické stránce k rovným ulicím jakožto nejkratšímu spojení mezi dvěma body. U cest z dřívějších dob a v přírodě naproti tomu nacházíme kroucené, až meandrické formy toku energie. Ty známe rovněž z umění feng- šuej, které se přímým spojkám k určitému cíli vyhýbá. Právě způsob, jakým jsou vedeny cesty, nevytváří žádné tření ani žádné zóny klidu známé například ze způsobu, jakým teče potok. Tak chybí šance ke komunikaci, k prodlévání, ke klidu nebo zrychlení - krátce: vitalita.

Směr silnic

Rovný směr silnic a automobilová doprava na nich jsou jako tok energie. Ten odčerpává u rovných silnic z okolí spoustu energie. Čím rychleji a hustěji proudí doprava, tím více energie se odčerpá a odvede pryč. Již před vjezdem do určitého místa bychom proto měli zvolnit rychlost. Z toho by vyplynula i určitá úcta, podobná jako při pře­kračování prahu do domu, jakési vnitřní zamyšlení. To, co dříve bývala celnice u městských bran, by mohla být „pau­za“ při vjezdu do nějakého místa.

Regulace potoků a řek

To, co platí pro vedení silnic, platí právě tak pro vodní toky. Zákruty řeky prodlužují její cestu, takže může vydá­vat více energie než regulovaný tok. Vlivem nepravidel­ných břehů a mělčin se energie vody smísí a předává se do okolí, tedy města či vesnice. Řeky s meandry si proto ucho­vávají svou vitální sílu déle.

Podzemní systémy

V zemi jsou různá vedení jako kanalizace, rozvody vody, elektrické kabely i podzemní dráhy se svými tunely a roz­vody elektřiny. To jsou rušivé faktory, jejichž energetický účinek nebyl dosud dostatečně prozkoumán.

Podzemní voda

Vlivem zástavby ztratila země svou původní sílu a jed­notu i tím, že klesla hladina spodní vody. Tak vzniká zcela jiný stav energie a „duše“. Voda má sílu pocitů a duchovní komunikace. Je zapotřebí procítit, co z toho se v průběhu doby na daném místě změnilo.

Využívání ploch

Naše automobilová kultura vyžaduje, aby byla země „za­betonována“. Silnice a parkoviště zakrývají rozsáhlé části země. Jsou místa a jejich okolí, kde už země nemá na vel­kých plochách přístup k vesmíru. Nemůže už dýchat. V domech se dbá stále více na to, aby se zemi dala skulin­ka k dýchání, aby mohl probíhat bezprostřední kontakt s vesmírnými silami i v uzavřené místnosti. To je zapotře­bí i v místě našeho bydliště a je dobré podpořit tento trend osazováním.

Parkoviště

Síří vlastní atmosféru. V noci jsou jako mrtvá, přes den je oživuje odpočívající energie. Tato energie však vyzařuje negativně, zvláště pokud se spojuje s rušivými zónami země.

Motory

Všechna auta jsou poháněna výbušným motorem. V podstatě to víme, jen zřídka se však zamyslíme nad tím, co se v autech skutečně děje a co při jízdě šíří. Podle záko­na rezonance působí veškeré výbuchy explozivně i na nás. I když se to možná děje podvědomě a vlivem zvyku už to n^Le rozpoznat, má to na nás přesto agresivní účinky.

Zvuky

Na hluk, který vydávají především auta, jsme už zvyklí natolik, že si neuvědomujeme, jak na nás působí. Dokon­ce i nízká hladina hluku ze vzdálené silnice snižuje ener­gii. Leží na zemi jako prach, otupuje. I hluk snižuje blaho­dárný účinek jemných podnětů, ať už to je šustění listů nebo vítr. Když jsem se jednou díval na západ slunce, za­vládlo na chvilku absolutní ticho bez veškerého hluku motorů, a já jsem si náhle připadal, že jsem se vrátil o sto let zpátky a dokázal jsem vytušit, jak lidé tehdy žili. Pro praktickou realizaci těchto poznatků by se měla zhotovit mapa určitého místa s intenzitou hluku.

Nadzemní rozvody, svrchní vedení a koleje

Na člověka působí svým bezprostředním vyzařováním nadzemní rozvody, povrchové autobusové linky i koleje tramvají a metra. Svou formou (rovnoběžností kolejí) a účinkem kovu vytvářejí škodlivá energetická pole.

Vysílače

Jejich účinek je znám z diskuse o elektrosmogu. Měli byste si dávat pozor na vysílací pásma věží vysílačů.

Moc

Soustředěná moc, jakou dříve představovaly paláce a dnes budovy pojišťoven a bank, váže energii. Její ztěles­nění ve vysokých, honosných stavbách vyvolává úzkost a obavy.

Stavební mánie

Stavby jako investice, jako pojistka, a tím i koncentrace energie, podléhají tuze po zisku a vzdalují se původní myš­lence, že budova má člověka chránit a zkrášlovat mu ži­vot. V důsledku toho chybí lehkost, krásno i to, co neslou­ží k ničemu, a tudíž i možnost organického růstu.

Chtěl bych uzavřít tuto kapitolu poetickým obrazem z minulosti jednoho místa: až po městskou bránu byla cesta vlevo i vpravo lemována modrým kobercem. Šlo o proslu­lá fialková pole kolem Atén. Zatímco na jihu a na východě rostly fialky, na severu byly růže a krokusy. Když se zdvihl vánek, táhla se vůně kolem Atén jako kruh.

Zdroj: Harald Jordan - Místo léčí, nakladatelství Alternativa

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (2)

  • Obrázek uživatele Petr
    Petr (anonym)

    Jde sehnat tu zmiňovanou knihu?

    Lis 30, 2013

Přidat komentář

Reklama

Reklama