Reklama

Dusíme se. Pomozte. Žádají Ostravané.

Vlivem silného mrazu a inverze jsou Ostravané v akutním ohrožení zdraví, vyzývají proto kraj i hutní společnost ArcelorMittal Ostrava k rychlému jednání.

Aliance Nebe nad Ostravou vyzvala vedení společnosti ArcelorMittal Ostrava, aby společnost přijala okamžitá opatření na snížení emisí a přispěla ke zlepšení stavu ovzduší. Vlivem nepříznivých rozptylových podmínek trpí zejména lidé žijící v nejbližším sousedství hutí.

Výzva směřuje i představitelům Moravskoslezského kraje, aby ve spolupráci s největšími znečišťovateli začali katastrofální situaci aktivně řešit. Podle meteorologů je současný stav ovzduší na Otravsku jedním z nejhorších za posledních několik let, naměřené denní koncentrace polétavého prachu dosahovaly v Radvanicích a Bartovicích v minulých dnech až desetinásobku zákonného limitu.

Právník Jan Šrytr z Ekologického právního servisu k tomu říká: " Vážnost situace si žádá okamžitá opatření. Věříme, že ArcelorMittal dostojí svému dobrovolnému závazku být dobrým sousedem a sníží, případně zcela zastaví výrobu. V jeho okolí jsou lidé bezprostředně ohroženi na zdraví."

Občané mohou žádat ArcelorMittal také osobně prostřednictvím Zelené linky na telefonním čísle 800 100 648, nebo podpořit stanoviska Aliance Nebe nad Ostravou: www.nebenadostravou.cz.

Reklama

Společnost ArcelorMittal provozuje v Ostravě největší hutní podnik v ČR, s roční kapacitou přesahující 3 mil. tun vyrobené oceli. 
Z údajů uvedených v integrovaném registru znečištění vyplývá, že společnost ArcelorMittal je dlouhodobě největším stacionárním zdrojem emisí polétavého prachu (PM10) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v České republice a největším stacionárním zdrojem emisí arsenu v Moravskoslezském kraji (vztaženo k letem 2004, 2005 a 2006). Samotný hutní komplex je umístěn v těsném sousedství obytné zástavby několika obvodů města Ostravy. Dle dat naměřených monitorovací stanicí provozovanou Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě dochází např. v městském obvodu Radvanice a Bartovice, ležícím cca 1,5 -- 3 km od hranic závodu, k pravidelnému překračování následujících limitů:

a)     
ročního limitu prašnosti 
! PM10 40u g.m -3, a to ve všech letech (2005, 2006, 2007) o cca 65 %;

b)    
denního limitu prašnosti 50 ug.m -3 o maximálním počtu 35 ti překročení ročně, a to v roce 2005 o cca 440%, v roce 2006 o cca 430% a v roce 2007 o cca 500%;

c)     
ročního cílového limitu celkového obsahu benzo(a)pyrenu v částicích PM10 1 ng.m -3, a to v roce 2005 o cca 900%, v roce 2006 o cca 1050% a v roce 2007 o cca 800%;

d)    
cílového ročního limitu celkového obsahu arsenu v částicích PM10 6 ng.m -3, a to v roce 2005 o cca 100%, v roce 2006 o cca 120% a v roce 2007 o cca 90 %.

Dne 14. 2. 2008 podal GARDE-EPS podnět ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje k zahájení přezkumu integrovaných povolení vydaných pro provozy ArcelorMittal s odkazem na ustanovení §18 odst. 2 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), které stanovuje úřadu povinnost zahájit přezkum integrovaných povolení v případě, že je:

".znečištění životního prostředí v důsledku provozu zařízení tak značné, že významně přesahuje standard kvality životního prostředí a nelze se k němu přiblížit jinak než změnou závazných podmínek provozu zařízení."

Zároveň GARDE-EPS upozornil, že úřad při vydávání integrovaných povolení pro ArcelorMittal nesplnil své povinnosti vyplývající ze zákona o integrované prevenci konkrétně povinnost: 

- přihlédnout k technickým charakteristikám zařízení, jeho umístění a místním podmínkám životního prostředí (§ 14 odst. 3)
- uskutečnit dodatečné podmínky ke splnění standardu kvality životního prostředí, například podmínky omezující provoz zařízení v určitou denní dobu" (§15 odst. 1). a ani obecnou povinnost vyplývající z ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb, tj. povinnost zohlednit při své činnosti fakt, že v území nejsou dodržovány imisní limity koncentrací škodlivých látek v ovzduší.

Dne 5. března vyzvalo více než 2300 obča nů ostravské městské části Radvanice a Bartovice a města Šenova peticemi společnost ArcelorMittal Ostrava a orgány veřejné správy k tomu, aby, tak jak jim zákon ukládá, učinily opatření k nápravě přetrvávajícího nezákonného stavu znečištění ovzduší v jejich obcích.

Dne 14. března 2008 podal GARDE-EPS 
v rámci řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí připomínky k záměru vybudování nové žárové zinkovny, požadující důsledné zohlednění jejího kumulativního vlivu na ovzduší spolu s ostatními provozy ArcelorMittal a zavedení opatření k omezení primárních i sekundární prašnosti.

Dne 8. dubna 2008, podali právníci programu GARDE-Globální odpovědnost, Ekologického právního servisu (GARDE-EPS) zastupující členy občanského sdružení "VZDUCH" žalobu na společnost ArcelorMittal Ostrava. V žalobě podané ke Krajskému soudu v Ostravě se tak domáhají, aby společnost ArcelorMittal zajistila zmírnění zdravotních rizik vyplývajících z nadlimitního znečištění ovzduší v obydlích občanů Radvanic a Bartovic. Ve stejný den proběhl! a v centru Ostravy demonstrace za zlepšení stavu ovzduší v regionu, které se zúčastnilo několik set občanů.

Dne 19. června 2008 Právníci GARDE--EPS napadli rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (KÚ), který nezákonným způsobem povolil společnosti ArcelorMittal navýšit kapacitu jednoho z jejích nejšpinavějších provozů -- ocelárny , a to téměř o půl milionu tun oceli ročně.

Dne 11.9.2008 podal EPS správní žalobu k Městskému soudu v Praze proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým bylo zamítnuto odvolání proti nezákonnému rozhodnutí KÚ .

 

Kontaktní osoba: Jan Šrytr 


Telefon: 775 154 087 

E-mail: [email protected]

 

 

Reklama

Komentáře

A (Út, 14. 2. 2017 - 17:02)
uplynulo 7 let a pořád stejný bordel tady.
Reklama